top of page

อะไรคือประสาทหูเทียม ?

ประสาทหูเทียม (cochlear implant) เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ฟังเพื่อทดแทนการทำงานของหูชั้นใน โดยทำหน้าที่แทนเซลล์ขน (hair cells) ของหูชั้นในที่หยุดทำงาน โดยเครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะทำหน้าที่เปลี่ยนคลื่นเสียงที่รับผ่านไมโครโฟนแล้วไปแปลงคลื่นเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อส่งต่อไปยังเครื่องรับสัญญาณเสียงที่ผ่าตัดฝังไว้ สัญญาณไฟฟ้าจะผ่าน cochlea และ cochlear nerve แล้วส่งต่อไปยังสมองส่วนที่รับการได้ยิน ทำให้เกิดการได้ยินขึ้นมา

วัตถุประสงค์ ของสมาคม

1.เป็นศูนย์กลางของผู้สนใจในประสาทหูเทียม หรือผู้ที่ผ่าตัดประสาทใช้เครื่องหูเทียมแล้ว ในการให้ความรู้ และช่วยเหลือในด่านต่างๆ

2.ดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมต่อผู้ที่ต้องการผ่าตัดใช้ประสาทหูเทียม หรือ ผู้ที่ผ่าตัดใช้เครื่องประสาทหูเทียมแล้ว

 

3.ส่งเสริมให้มีการพบปะ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับประสาทหูเทียม เช่นข้อมูลการเตรียมตัว ก่อนผ่าตัด การปฎิบัติตัวหลังผ่าตัด การฝึกฝนหลังผ่าตัด รวมถึงความคืบหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ

 

4.เผยแพร่ความรู้เรื่องประสาทหูเทียมเพื่อให้คนในสังคมรับทราบ เข้าใจ และยอมรับ

 

5.ให้ความร่วมมือกับองค์การ องค์กรการกุศลต่างๆ รวมทั้ง สมาคมคนพิการอื่น ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา และการเมือง

 

ติดต่อผู้สนับสนุน

โรงเรียน และ

ศูนย์ความช่วยเหลือ

แบบฝึกหัดพูด

ติดต่อเรา

bottom of page