ทำอย่างไรจึงจะมีบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง ท.74)

คนพิการที่ได้รับสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ

คนพิการที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนสุขภาพอื่น เช่น  สิทธิข้าราชการ, ประกันสังคม, รัฐวิสาหกิจ, กองทุนอื่นๆ ที่รัฐจัดให้

ทำอย่างไรจึงจะมีบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง ท.74)

พื้นที่ต่างจังหวัดสามารถลงทะเบียนได้ที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน

กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกเขต ตามที่ระบุในทะเบียนบ้าน กรณีที่คนพิการไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผู้ปกครองสามารถรับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้

การทำบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง ท.74)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้สำเนาใบสูติบัตร หรือใบเกิดเป็นหลักฐานการลงทะเบียน

  • สมุดประจำตัวคนพิการ หรือเอกสารรับรองการตรวจประเมินความพิการจากแพทย์ (สามารถใช้สมุดประจำตัวคนพิการแทนบัตรประชาชนได้)

  • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของตนอยู่

ติดต่อเรา          ข้อตกลงและเงื่อนไข              นโยบาย

เลขที่ 2 ซอยหม่อมแผ้ว 3 ถนนพระราม 6  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-1055473 อีเมล info@cochlearassociationth.org

สมาคมผู้ใช้ประสาทหูเทียม (ประเทศไทย)

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle